×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 
 

مدیر منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد و رئیس کتابخانه دیجیتال

 

دکتر عباس حق پرست

رزومه علمی

Google Scholar Citations

Haghparast@sbmu.ac.ir

تلفن: 22439824

 

  

 

 

معاون مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد و کتابخانه دیجیتال 

 

ناصر وظیفه شناس

کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی

 

رزومه

vazifehnaser@gmail.com

تلفن :  22439824

 

 

   

                 کارشناس کتابخانه دیجیتال و مسئول واحد آموزش  

            بهناز جعفری

 کارشناس ارشد علم سنجی

 

diglib@sbmu.ac.ir

تلفن: 23872544


 


 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست