×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 

پایگاه های اطلاعاتی

 

 

معرفی پایگاه های اطلاعاتی

 

 

  • درباره بخش پایگاه های اطلاعاتی: پایگاه های اطلاعاتی به عنوان مجراهای اصلی ارائه اطلاعات، بخش جدایی ناپذیر آموزش و پژوهش به شمار می روند. در طی سالیان اخیر افزایش پژوهش‏های علمی در علوم پزشکی و حوزه های مرتبط،  رشد شتابان اطلاعات و افزایش تعداد و تنوع  پایگاه های اطلاعاتی را موجب شده است. کتابخانه الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بستری را فراهم می آورد که از طریق آن می توان به انواع پایگاه های اطلاعاتی استنادی، مجلات، پزشکی مبتنی بر شواهد، کتاب های الکترونیک، منابع رایگان و غیر رایگان و ... به زبان های مختلف دسترسی پیدا کرد.

 

اهداف و چشم انداز

چشم انداز

 

کتابخانه الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در جهت ارتقاء سطح دانش جامعه علمی گام بر می دارد. در این راستا برآن است تا با فراهم نمودن منابع الکترونیک علمی و معتبر جهانی ، زمینه تقویت و توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی جامعه علمی را فراهم نماید.رسالت

کتابخانه الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مأموریت اصلی ایجاد زمینه دستیابی یکپارچه و سریع کاربران به منابع علمی –پزشکی معتبر و روزآمد را در قالب الکترونیکی با تأمین و ارائه منابع به شرح زیر بر عهده دارد:

پایگاههای اطلاعاتی پزشکی که از طریق کنسرسیوم وزارت بهداشت اشتراک آنها فراهم شده است

منابع الکترونیکی رایگان علمی و پایگاه های اطلاعاتی با دسترسی آزاد

پایگاه های خریداری شده فارسی

لینک نرم افزار کتابخانه جهت اطلاع ازموجودی منابع چاپی موجود در کتابخانه


اهداف

  • توسعه روند دسترسی یکپارچه و استفاده سریع کاربران از منابع اطلاعاتی معتبر و روزآمد
  • توسعه خدمات کتابخانه ای برای تمام کاربران دانشگاه
  • استفاده از فناوری های نوین سازماندهی اطلاعات و ارائه سرویس های کتابخانه ای
  • فراهم نمودن راهنما های آموزشی استفاده از منابع کتابخانه الکترونیک
  • تهیه محتوا و روزآمد سازی وب سایت کتابخانه الکترونیک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست